Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz umów zawieranych za pośrednictwem MOYAPUCHA.PL
§ 1. Postanowienia Ogólne
1. Catering Service Mikołaj Czochara Tomasz Machnicki Spółka Jawna z siedzibą w Świętochłowicach, ul. Wyzwolenia 13, 41-600 Świętochłowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000312828, posiadająca NIP: 646-283-42-40 oraz REGON: 241000803, nr telefonu 606 943 233, adres email biuro@moyapucha.pl niniejszym na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03) ustala regulamin świadczenia usług.
2. Niniejszy regulamin określa: rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu https://moyapucha.pl/, oraz zasady: zawierania, realizowania i rozwiązywania umów, prawa i obowiązki klienta i sprzedawcy, odstąpienie od umowy oraz postępowanie reklamacyjne.
3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowania obowiązujące przepisy prawa.
§ 2. Definicje
1. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
a) Regulamin – niniejszy regulamin.
b) Strona internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresem https://moyapucha.pl/
c) Sprzedawca, Przedsiębiorca – Catering Service Mikołaj Czochara Tomasz Machnicki Spółka Jawna ul. Wyzwolenia 13, 41-600 Świętochłowice, NIP: 646-283-42-40, REGON: 241000803, nr telefonu: 606 943 233, adres email biuro@moyapucha.pl.
d) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, zawierającą umowę dotyczącą cateringu dietetycznego za pośrednictwem strony internetowej. Osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przysługują prawa konsumenta.
e) Umowa – umowa zawierana na odległość pomiędzy sprzedawcą i klientem, przez formularz zamówienia lub złożenie zamówienia telefonicznego albo za pośrednictwem poczty elektronicznej, której przedmiotem jest catering dietetyczny.
f) Usługa elektroniczna – usługa świadczona elektronicznie przez sprzedawcę, która odbywa się bez jednoczesnej obecności sprzedawcy i klienta.
g) Cena – określenie wysokości kwoty, za jaką sprzedawca zrealizuje catering dietetyczny. Ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto.
h) Dzień roboczy – jest to dzień przypadający od poniedziałku do soboty.
i) Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej umożliwiający złożenie oświadczenia woli zmierzającego do zawarcia umowy dotyczącej cateringu dietetycznego.
j) Kod rabatowy – kod uprawniający jego posiadacza do otrzymania jednorazowego obniżenia ceny. Wysokość obniżenia ceny i okres ważności kodu ustanawia sprzedawca przy jego wydaniu. Nie ma zastosowania do cateringu dietetycznego obejmującego dietę testową.
k) Voucher – dokument imienny lub na okaziciela, wystawiony przez sprzedawcę w formie elektronicznej lub w formie papierowej, uprawniający do skorzystania za określoną kwotę w określonym czasie z cateringu dietetycznego.
§ 3. Usługi i ogólne warunki świadczenia usług
1. Sprzedawca za pomocą Serwisu internetowego świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
a) prowadzenie Konta klienta w Serwisie,
b) umożliwienie składania zamówień na Produkty oraz Towary, za pomocą Formularza zamówienia.
2. Usługi określone w § 3. pkt 1. świadczone są nieodpłatnie.
3. Umowa o świadczenie usługi, o której mowa w ust. 1 lit. b, zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Usługodawcy.
4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę:
a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies oraz Java Script,
c) dostęp do poczty elektronicznej.
5. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.
6. Klient zobowiązuje się, że nie będzie podejmował działań o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia na Stronie internetowej.

§ 4. Zawarcie umowy i płatność
1. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie:
a) prawidłowego wypełnienia formularza zamówienia, zaakceptowania regulaminu oraz uregulowania płatności,
b) złożenia zamówienia telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, które obejmuje: dane osoby składające zamówienie, adres dostawy, rodzaj i kaloryczność zestawu, zaakceptowania regulaminu oraz uregulowaniu płatności.
2. Płatność zostaje uregulowana w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie sprzedawcy,
3. Płatność należy zrealizować w pełnej kwocie najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.
4. Płatność może zostać wykonana w następujący sposób:
a) za pośrednictwem operatora płatności internetowych,
b) zapłatę kurierowi po wcześniejszym uzgodnieniu z sprzedawcą.
c) realizacja dostaw

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5. Sprzedawca rozpoczyna realizację dostaw po zawarciu umowy zgodnie z § 4 pkt. 4 regulaminu.
6. Klient zostanie poinformowany w sytuacji kiedy sprzedawca nie realizuje dostawy w wybranym przez klienta obszarze.
7. Dostawa odbywa się od poniedziałku do piątku, pod adres i przez okres zgodny z zawartą umową.
8. Sprzedawca ma prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji umowy w następujących przypadkach:
• braku dokonania płatności lub też nieuregulowaniu zaległości,
• braku możliwości uzgodnienia z klientem miejsca i terminu dostawy,
• rażącego naruszenia przez klienta postanowień niniejszego regulaminu,
• braku towaru na magazynie,
• odstąpienia od umowy.
9. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 134) o prawach konsumenta, w tym m.in. umów:
• których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
• których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, oraz w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
• o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
• o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

10. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy z powodu braku dostępności produktów, które są potrzebne do realizacji umowy, z przyczyn od niego niezależnych oraz w przypadku bezskuteczności uzgodnienia z klientem miejsca i terminu dostawy.

11. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Towaru przez Klienta, czego efektem będzie zwrot Towaru do Sprzedawcy – Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży, po uprzednim wezwaniu Klienta w wiadomości e-mail podanej w procesie zakupowym do wykonania umowy. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia w postaci wiadomości e-mail.
12. W przypadku odstąpienia od umowy, sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie klienta oraz zwróci równowartość kwoty wynikającą z niezrealizowanej części umowy.
13. Wzór formularza odstąpienia od umowy, zawarty w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
§ 5. Reklamacje
1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
2. Przedsiębiorca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub przedsiębiorca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
3. Przy ocenie nadmierności kosztów dla przedsiębiorcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
4. Przedsiębiorca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi przedsiębiorca.
5. Konsument udostępnia przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.
6. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, przedsiębiorca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
7. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
8. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
a. przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;
b. przedsiębiorca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie;
c. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
d. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d ustawy o prawach konsumenta;
e. z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

9. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
10. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
11. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
12. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
13. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
14. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
15. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez przedsiębiorcę obowiązków wynikających z art. 43d i art. 43e ustawy o prawach konsumenta.
16. Odstępstwo od warunków gwarancji określonych w reklamie na niekorzyść konsumenta jest bezskuteczne, chyba że oświadczenie gwarancyjne złożone w reklamie przed zawarciem umowy zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakiej reklama została przeprowadzona, lub w porównywalny sposób.
17. Gwarancja trwałości nie może przewidywać warunków naprawy albo wymiany mniej korzystnych dla konsumenta niż określone w art. 43d ustawy o prawach konsumenta.
18. W razie niezgodności towaru z umową, klient ma prawo do złożenia reklamacji.
19. Reklamacja powinna zawierać:
a) dane klienta,
b) numer zamówienia,
c) określać na czym polega niezgodność towaru z umową,
d) żądanie klienta.
20. Reklamacja powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email biuro@moyapucha.pl.
21. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego Towar posiada, żądania wobec Sprzedającego oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę oraz przedstawić dowód zakupu Towaru w Sklepie Internetowym.
22. Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
23. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi w ww. terminie uważa się, że uznał reklamację.
24. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Kupującemu na piśmie.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.
2. O zmianie sprzedawca poinformuje klienta drogą elektroniczną z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. Wszelkie umowy zawarte przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu, realizowane są na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy.

 

 

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:
Catering Service Mikołaj Czochara Tomasz Machnicki Spółka Jawna ul. Wyzwolenia 13, 41-600 Świętochłowice, NIP: 646-283-42-40, REGON: 241000803, nr telefonu: 606 943 233, adres email biuro@moyapucha.pl.
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl